Hopp til innholdHopp til søk
  1. Hjem>
  2. Om Sit>
  3. Sit og åpenhetsloven

Sit og åpenhetsloven

Sit og Åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Sit er omfattet av Åpenhetsloven og innretter seg deretter.

Aktsomhetsvurdering av Sit sine leverandører

Loven pålegger virksomheten en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Sit har gjort en overordnet aktsomhetsvurdering av våre leverandører, og styret i Sit har signert vurderingen.

Les den signerte aktsomhetsvurderingen

Leverandører som opererer i høyrisikobransjer eller med verdikjeder i høyrisikoland utgjør ca 35% av alle leverandører til Sit per sept. 2022. Konklusjonen er at Sit har et relativt stort antall leverandører som kan ha verdikjede i land med høy risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og/eller innenfor norske høyrisikobransjer for arbeidskriminalitet. Dette betyr ikke at leverandørene har faktiske brudd, men at de opererer i bransjer som av Skatteetaten defineres som risikobransjer eller leverer varer som i sin verdikjede har høy risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter (DFØs høyrisikoliste).

Som en del av aktsomhetsvurderingen har vi benyttet DFØs høyrisikoproduktliste. Listen omfatter produktkategorier der det foreligger høy risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Listen inneholder informasjon om «høyrisikoprodukter».

Høyrisikoprodukter betyr at det finnes omfattende dokumentasjon som viser til at det forekommer systematiske brudd på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, ILOs kjernekonvensjoner (forbud mot barnearbeid, tvangsarbeid, diskriminering og rett til faglig organisering) og nasjonalt lovverk innen arbeidsrett og HMS i produktets leverandørkjede. Disse bruddene kan skje ved råvareuttak, komponenttilvirkning og endelig produktsammensetting. Ved vurdering av risiko er det tatt høyde for risikonivå i hele leverandørkjeden.

Sit har kategorisert leverandørene ut ifra hvilke produkter og/eller tjenester de leverer og kryssjekket opp mot DFØs høyrisikoliste samt norske bransjer som av Skatteetaten og Arbeidstilsynet er kategorisert som høyrisikobransjer.

Tiltak for å imøtekomme kravene i Åpenhetsloven

Oppdatering av forretningsetiske retningslinjer

Sit har utarbeidet oppdaterte forretningsetiske retningslinjer for bærekraftig forretningspraksis som gjelder for hele virksomheten og våre leverandører. Disse er oppdatert for å være i tråd med åpenhetsloven og prinsipper for bærekraftig forretningsvirksomhet.

Tiltak for å redusere leverandørrisiko

En intern arbeidsgruppe er satt ned for å arbeide med tiltak som kan iverksettes for å redusere risikoen for at våre innkjøp bidrar til brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Arbeidet har skal bidra til en styrking og profesjonalisering av innkjøpsfunksjonen i Sit.

Rett til informasjon og behandling av informasjonskrav

For å imøtekomme kravene gitt i § 6 Rett til informasjon og § 7.Virksomhetenes behandling av informasjonskrav har vi opprettet en egen mailadresse for innsynskrav og det utarbeides interne rutiner for behandling av informasjonskrav.

Har du spørsmål knyttet til oss om Åpenhetsloven eller hvordan våre leverandører etterlever åpenhetsloven? Ta kontakt med oss på: innsyn@sit.no