Bærekraft2

Bærekraft og miljø i Sit

Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for vår virksomhet

(Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen/AF Gruppen)

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål kan samles i 3 hovedområder: Økonomiske mål, sosiale mål og miljømål. Sits oppgave er å tilby velferdstjenester for studentene. Så mange av våre mål samsvarer med de økonomiske og sosiale bærekraftsmålene, særlig målene om god helse, mindre ulikhet, likestilling, og anstendig arbeid og økonomisk vekst. Vi skal tilrettelegge for at studenter klarer å gjennomføre studier uavhengig av helse, økonomi, kjønn og livssituasjon.

Det gjør vi ved å tilby helsetjeneste, rådgivning, trening, servering, boliger og barnehager. Disse tjenestene er beskrevet for øvrig her på sit.no. Nå vil vi fortelle hva vi gjør for å bidra til at miljømålene nås.

Miljømålene

Vi konsentrerer innsatsen vår om følgende miljømål: Ansvarlig forbruk og produksjon, bærekraftige byer og samfunn, ren energi for alle, stoppe klimaendringene og liv på land. Vi forsterker nå vår innsats, blant annet ved å innføre årlig rapportering og sertifisering. Men vi har allerede gjort mye. 

Miljøtiltak som Sit gjennomfører:

Miljøtiltak

Sit bolig

Vi bygger jevnlig nye studentboliger, og boligbygging medfører utslipp av klimagasser. Videre går det med mye energi til å varme opp boliger når de er tatt i bruk. Sit Bolig har gjennomført en rekke tiltak for å redusere de negative miljøeffektene av byggeprosjektene. Her er eksempler fra våre siste prosjekter:

Moholt allmenning – massivtre og jordvarme, og mange priser

Dette var det største massivtreprosjektet i Europa da det sto ferdig. Bygging i tre medfører lavere utslipp av klimagasser enn bygging i betong. Her bygde vi også et jordvarmeanlegg, solfangere og vi gjenvinner varme fra ventilasjonsluft og forbruksvann. Prosjektet har vunnet en rekke priser, blant annet: Årets bærekraftige byggeprosjekt, Årets trebyggeri og Trondheim kommunes energisparepris. 

Jordvarmeanlegget på Moholt leverer varme til varmtvann og ventilasjonsluft i studentboligene. Anlegget tar ut varmen 300 meter under bakken, og gjenvinner i tillegg varme fra ventilasjonsluft og avløpsvann.

Lerkendal studentby – største passivhus-studentby

Da Lerkendal studentby sto ferdig var den Europas største passivhus-studentby. 

I tillegg til frostsikring på vinduene og automatisk solavskjerming, ble også vaskeriet utstyrt med tørketromler med innebygget varmegjenvinning.

Teknobyen studentboliger – styring av varme, ventilasjon og, lys

Studentbyen har passivhusstandard – god isolasjon som medfører svært lavt varmetap. Her er det måler for varmt forbruksvann for hver hybel, men ikke på elektrisitet på grunn av meget lavt forbruk. Varmeovnene setter automatisk ned termostaten når vinduene åpnes. Det er bevegelsesfølere for lys i fellesrom, og sensorstyrt ventilasjon slik at ventilasjonsanlegget ikke går når det ikke er folk i fellesarealene. Videre er det fotoceller på utelysene.

Berg studentby – passivhusstandard før standarden var oppfunnet

Da Berg studentby sto innflyttingsklar i 2010 var studentbyen bygget etter passivhusstandard – før det fantes en passivhusstandard. Berg studentby og Teknobyen studentboliger mottok Trondheim kommunes byggeskikkpris i 2012.

Det sto allerede eldre studentboliger på tomta og i rivingen la vi også vekt på miljø og gjenbruk.

95% av materialene ble sortert. Lysarmatur, minikjøkken, dører, panelovner, brannslanger, blandebatterier og stendere ble hentet ut for resirkulering og gjenbruk. Vinduene ble tatt ut og videresolgt. Knust betong og tegl ble benyttet som fyllmasse og tilsetning i nye materialer. Rester av trematerialer gikk til varmegjenvinning.

Nedre Singsakerslette – rehabilitering av hus fra 1800-tallet

Sit overtok en nedslitt trehusbebyggelse, og i stedet for å ødelegge dette truede bymiljøet bestemte vi oss for å lage en studentby som skulle bestå av både rehabiliterte bygninger og nybygg. Resultatet ble nominert til Statens byggeskikkpris og mottok Trondheim kommunes byggeskikkpris.

Miljøtiltak i vedlikehold – isolasjon, jordvarme, hageparseller og sykkelverksted 

Vi vedlikeholder hele tiden våre bygninger. Her har vi også satset på bærekraft, blant annet ved å etterisolere yttervegger og tak, og skifte til nye og bedre vinduer for å redusere forbruk av energi til oppvarming. Vi varmer opp forbruksvann fra jordvarme der dette er mulig. Rundkjøringer og tilrettelegging for bil erstattes med flere grøntområder. Sykkelvask og -verksted etableres, og plenområder gjøres om til hageparseller.

I drift – gjenbruk av møbler, og elbiler

Vi legger også vekt på miljøet i vår drift, blant annet ved at vi setter til side brukbare møbler og inventar fra studenter som flytter ut til sommeren og deler dette ut til de nye studentene som flytter inn på høsten. Alle våre biler er elektrisk drevne.

Sit kafe

Matproduksjon belaster både klima og miljø for øvrig. Det er derfor viktig å utnytte maten som blir produsert godt og redusere miljøbelastningen på andre måter.

Vi reduserer matavfallet

I våre serveringssteder gjennomfører vi en rekke tiltak for at minst mulig mat skal kastes. Vi selger gårsdagens ferskvarer og produkter som nærmer seg utløpsdato, til halv pris. Vi selger maten i løs vekt som gjør at man kan velge størrelsen på porsjonene selv. Matavfall fra gjestene er så godt som borte etter at vi innførte dette. Vi kjøper inn mat og bruker som ellers ville bli kastet på grunn av kort holdbarhet. Våre kokker legger vekt på å redusere matsvinn ved å utnytte råvarene 100 %.

Mer plantebasert mat

Vi ønsker å bidra til redusert miljøbelastning gjennom å tilby mer plantebasert mat. Serveringsstedene har minst ett vegetartilbud hver dag i varmmatbuffeten. Målet er at minst 25 % av utvalget i varmmatbuffeten skal være plantebasert. Dette kommer i tillegg til salatbaren som er tilnærmet helt plantebasert. Vi etablerer også et nytt helt plantebasert utsalgssted – Stilken.

Redusert miljøbelastning av emballasje

Vår kaffeavtale innebærer redusert kaffepris om du bruker samme kopp hver gang du drikker kaffe. All emballasje til mat som gjestene tar med seg er nedbrytbar, laget av maiskritt, maisstivelse eller rester av sukkerproduksjon.

Kortreist mat

Vi velger kortreiste lokale råvarer og produkter ut ifra sesongvariasjoner.

Miljøkrav til våre leverandører

Vi stiller miljøkrav til våre leverandører. Vi stiller blant annet krav om tiltak for å redusere negativ påvirkning på biologisk mangfold, redusere klimagassutslipp, sikre mer bærekraftig ressursbruk, redusere bruk av miljøgifter, samt å redusere utslipp til jord, luft og vann.

Kildesortering

Vi er også opptatt av å redusere miljøbelastningen av avfallet så vi kildesorterer alt avfall.

Færre flyreiser

Flyreiser kan erstattes av videomøter, og tog. Målet er 60% reduksjon i flyreiser sammenliknet med 2018.

Sertifisering

Sit kafe begynner arbeidet med miljøfyrtårnsertifisering.

Alle disse tiltakene følges opp gjennom miljømål, miljøregnskap og miljørapportering.

Sit barn

Sits barnehager er sertifiserte under Grønt Flagg-programmet – en internasjonal miljøsertifisering for barnehage, grunnskole og videregående skole. Her kreves at barnehagen gjennomfører nye tiltak hvert år. Gjenbruk og kildesortering er en del av innholdet i barnehagehverdagen.

De tre barnehagene våre har hatt kjøkkenhage som prosjekt i løpet av de siste årene. Barna er med på alle stegene og får lov til å undre seg, være nysgjerrig og tilegne seg kunnskap ut fra sitt ståsted. Hagene har blitt en møteplass med lek og utforsking av smaker og av hva som kan vokse og gro. I Moholt barnehage bruker barnehagens kokk egendyrkede urter i barnas mat. Barnehagen skal også etablere bikuber på taket.

Sit trening

Sit trening benytter treningsutstyr med lang levetid, for å redusere behovet for å kjøpe nytt utstyr ofte. Utstyr som blir byttet ut blir videresolgt til gjenbruk. Vi har også demontert gammelt utstyr, reparert, lakkert og satt det sammen igjen og det blir som nytt. Dette er ikke rimeligere enn å kjøpe nytt, men mer bærekraftig.

Vi bygger nye treningssentre med kvalitet og lang holdbarhet, men samtidig med fleksibilitet for å gjøre endringer kunne imøtekomme nye behov i fremtiden.

Vi har sparedusjer på alle våre treningssenter og  idrettsanlegg, og reduserer energibehovet ved automatisk demping av belysningen i områder der det ikke er folk.

Våre kjøretøy er elbiler.

Våre miljøtiltak

Våre miljøtiltak

 • Alle våre barnehager dyrker egen mat i kjøkkenhager
 • Stilken: Ansatte får opplæring i å lage nye plantebaserte retter
 • Stilken – er vårt plantebaserte serveringstilbud
 • ReStore - gjenbruk av møbler og inventar
 • Jordvarmesentralen på Moholt forsyner studentbyen med varme
 • Bærekraftig treningsutstyr med lang levetid
 • Berg studentby – passivhusstandard før standarden var oppfunnet
 • Sit barn
 • Sit kafe
 • Sit kafe
 • Sit bolig
 • Sit bolig
 • Sit idrett
 • Sit bolig