Bærekraft

Bærekraft og miljø

– god studentvelferd, i dag og i fremtiden!

Bærekraft og miljø på agendaen

Satsning på bærekraft og miljø er et av Sits overordnede mål. Alle tjenestene Sit leverer skal være bærekraftige, slik begrepet defineres i FNs bærekraftmål. Disse målene handler både om miljø, økonomi og sosiale forhold.

Sits samfunnsoppdrag er å sikre god studentvelferd i våre studiebyer. Vi skal tilrettelegge for at studentene våre opplever mestring gjennom studenthverdagen og har rom til å leve meningsfulle studentliv.

Vi tilbyr helsetjenester, et bredt samtaletilbud, trening og idrett, studentboliger, barnehager og servering.

Studentenes bærekraftsmål

Å være student er mye mer enn å studere. Å være student omfatter et helt liv – alt det gode, det utfordrende og det helt hverdagslige. Høsten 2021 lanserte Sit i samarbeid med StudyTrondheim og In My Experience-prosjektet, Studentenes bærekraftsmål. Bærekraftsmålene er utviklet av studenter og forteller hva som må være på plass for å sikre at studentene kan leve gode og meningsfulle liv.

Studentens 12 bærekraftsmål er:

1) Sosial tilhørighet, 2) god psykisk helse, 3) studerende trygghet, 4) nærhet og kjærlighet,  5) god fysisk helse, 6) trygg økonomi, 7) anerkjennelse, 8) god seksuell helse, 9) studentkultur, 10) selvrealisering, 11) tilstrekkelig hvile og 12) forsvarlig 

 

Sits miljømål

Når det kommer til miljømålene, har vi valgt å konsentrere vår innsats om ansvarlig forbruk og produksjon, bærekraftige byer og samfunn, ren energi for alle, stoppe klimaendringene og liv på land.

Vi har innført årlig rapportering og sertifisering i tillegg til flere andre tiltak.

Våre miljøtiltak

Miljøtiltak

Studentboliger

Sit bygger jevnlig nye studentboliger og boligbygging medfører utslipp av klimagasser. Det går også med mye energi til å varme opp boliger når de er tatt i bruk. Sit har gjennomført en rekke tiltak for å redusere de negative miljøeffektene av byggeprosjektene. Her er eksempler fra våre siste prosjekter:

Moholt allmenning – massivtre og jordvarme, og mange priser

Dette var det største massivtreprosjektet i Europa da det sto ferdig. Bygging i tre medfører lavere utslipp av klimagasser enn bygging i betong. Her bygde vi også et jordvarmeanlegg, solfangere og vi gjenvinner varme fra ventilasjonsluft og forbruksvann. Prosjektet har vunnet en rekke priser, blant annet: Årets bærekraftige byggeprosjekt, Årets trebyggeri og Trondheim kommunes energisparepris. 

Jordvarmeanlegget på Moholt leverer varme til varmtvann og ventilasjonsluft i studentboligene. Anlegget tar ut varmen 300 meter under bakken, og gjenvinner i tillegg varme fra ventilasjonsluft og avløpsvann.

I 2020 vant Moholt allmenning DOGA-merket for design og arkitektur. Juryen begrunnet blant annet tildelingen med at «Fremfor alt har Moholt 50|50 satt en ny standard når det gjelder bygging i massivtre i Norge. [...] Kunnskapen og erfaringene fra prosjektet er kommet hele bransjen til gode og Moholt 50|50 vil bli stående igjen som et av prosjektene som har satt Norge i førersetet når det gjelder bygging i massivtre.»

Lerkendal studentby – største passivhus-studentby

Da Lerkendal studentby sto ferdig var den Europas største passivhus-studentby. 

I tillegg til frostsikring på vinduene og automatisk solavskjerming, ble også vaskeriet utstyrt med tørketromler med innebygget varmegjenvinning.

Teknobyen studentboliger – styring av varme, ventilasjon og, lys

Studentbyen har passivhusstandard – god isolasjon som medfører svært lavt varmetap. Her er det måler for varmt forbruksvann for hver hybel, men ikke på elektrisitet på grunn av meget lavt forbruk. Varmeovnene setter automatisk ned termostaten når vinduene åpnes. Det er bevegelsesfølere for lys i fellesrom, og sensorstyrt ventilasjon slik at ventilasjonsanlegget ikke går når det ikke er folk i fellesarealene. Videre er det fotoceller på utelysene.

Berg studentby – passivhusstandard før standarden var oppfunnet

Da Berg studentby sto innflyttingsklar i 2010 var studentbyen bygget etter passivhusstandard – før det fantes en passivhusstandard. Berg studentby og Teknobyen studentboliger mottok Trondheim kommunes byggeskikkpris i 2012. Det sto allerede eldre studentboliger på tomta og i rivingen la vi også vekt på miljø og gjenbruk.

95% av materialene ble sortert. Lysarmatur, minikjøkken, dører, panelovner, brannslanger, blandebatterier og stendere ble hentet ut for resirkulering og gjenbruk. Vinduene ble tatt ut og videresolgt. Knust betong og tegl ble benyttet som fyllmasse og tilsetning i nye materialer. Rester av trematerialer gikk til varmegjenvinning.

Nedre Singsakerslette – rehabilitering av hus fra 1800-tallet

Sit overtok en nedslitt trehusbebyggelse, og i stedet for å ødelegge dette truede bymiljøet bestemte vi oss for å lage en studentby som skulle bestå av både rehabiliterte bygninger og nybygg. Resultatet ble nominert til Statens byggeskikkpris og mottok Trondheim kommunes byggeskikkpris.

Miljøtiltak i vedlikehold – isolasjon, jordvarme, hageparseller og sykkelverksted 

Vi vedlikeholder hele tiden våre bygninger. Her har vi også satset på bærekraft, blant annet ved å etterisolere yttervegger og tak, og skifte til nye og bedre vinduer for å redusere forbruk av energi til oppvarming. Vi varmer opp forbruksvann fra jordvarme der dette er mulig. Rundkjøringer og tilrettelegging for bil erstattes med flere grøntområder. Sykkelvask og -verksted etableres, og plenområder gjøres om til hageparseller.

Sit Boligs drift – gjenbruk av møbler og elbiler

Vi legger også vekt på miljøet i vår drift, blant annet ved at vi setter til side brukbare møbler og inventar fra studenter som flytter ut til sommeren og deler dette ut til de nye studentene som flytter inn på høsten. Samtlige av Sit Boligs biler er elektriske.

Servering og matavfall

Matproduksjon belaster både klima og miljøet. Sit mener derfor at det er viktig å utnytte maten som blir produsert godt samt redusere miljøbelastningen på andre måter.

Vi reduserer matavfallet

I våre serveringssteder gjennomfører vi en rekke tiltak for at minst mulig mat skal kastes. Vi selger gårsdagens ferskvarer og produkter som nærmer seg utløpsdato, til halv pris. Vi selger maten i løs vekt som gjør at man kan velge størrelsen på porsjonene selv. Matavfall fra gjestene er så godt som borte etter at vi innførte dette. Vi kjøper inn mat og bruker som ellers ville bli kastet på grunn av kort holdbarhet. Våre kokker legger vekt på å redusere matsvinn ved å utnytte råvarene 100 %.

Mer plantebasert mat

Vi ønsker å bidra til redusert miljøbelastning gjennom å tilby mer plantebasert mat. Serveringsstedene har minst ett vegetartilbud hver dag i varmmatbuffeten. Målet er at minst 25 % av utvalget i varmmatbuffeten skal være plantebasert. Dette kommer i tillegg til salatbaren som er tilnærmet helt plantebasert. På Stilken får du 100 % plantebasert mat, laget på vårt eget kjøkken fra egne oppskrifter.

Redusert miljøbelastning av emballasje

Vår kaffeavtale innebærer redusert kaffepris om du bruker samme kopp hver gang du drikker kaffe. All emballasje til mat som gjestene tar med seg er nedbrytbar, laget av maiskritt, maisstivelse eller rester av sukkerproduksjon.

Kortreist mat

Vi velger kortreiste lokale råvarer og produkter ut ifra sesongvariasjoner.

Miljøkrav til våre leverandører

Vi stiller miljøkrav til våre leverandører. Vi stiller blant annet krav om tiltak for å redusere negativ påvirkning på biologisk mangfold, redusere klimagassutslipp, sikre mer bærekraftig ressursbruk, redusere bruk av miljøgifter, samt å redusere utslipp til jord, luft og vann.

Kildesortering

Vi er også opptatt av å redusere miljøbelastningen av avfallet så vi kildesorterer alt avfall.

Færre flyreiser

Flyreiser kan erstattes av videomøter, og tog. Målet er 60% reduksjon i flyreiser sammenliknet med 2018.

Sertifisering

Sits serveringssteder begynner arbeidet med miljøfyrtårnsertifisering.

Alle disse tiltakene følges opp gjennom miljømål, miljøregnskap og miljørapportering.

Studentbarnehager

Sits studentbarnehager er sertifiserte under Grønt Flagg-programmet – en internasjonal miljøsertifisering for barnehage, grunnskole og videregående skole. Her kreves at barnehagen gjennomfører nye tiltak hvert år. Gjenbruk og kildesortering er en del av innholdet i barnehagehverdagen.

Våre tre studentbarnehager har hatt kjøkkenhage som prosjekt i løpet av de siste årene. Barna er med på alle stegene og får lov til å undre seg, være nysgjerrig og tilegne seg kunnskap ut fra sitt ståsted. Hagene har blitt en møteplass med lek og utforsking av smaker og av hva som kan vokse og gro. I Moholt barnehage bruker barnehagens kokk egendyrkede urter i barnas mat. Barnehagen skal også etablere bikuber på taket.

Trening og idrett

Sit benytter treningsutstyr med lang levetid på samtlige av våre treningssentre og slik reduserer vi behovet for å kjøpe nytt utstyr ofte. Utstyr som blir byttet ut blir videresolgt til gjenbruk. Vi har også demontert gammelt utstyr, reparert, lakkert og satt det sammen igjen og det blir som nytt. Dette er ikke rimeligere enn å kjøpe nytt, men mer bærekraftig.

Vi bygger nye treningssentre med kvalitet og lang holdbarhet, men samtidig med fleksibilitet for å gjøre endringer kunne imøtekomme nye behov i fremtiden.

Alle våre treningssenter og  idrettsanlegg har sparedusjer. Vi reduserer også energibehovet ved automatisk demping av belysningen i områder der det ikke er folk.

Samtlige av kjøretøyene tilknyttet Sit Trening er elbiler.