Ditt studiested er satt til .
Bytt studiested: Trondheim Gjøvik Ålesund

Prosjekter

Nye linjekjellere

Bakgrunn

Boligblokkene på Moholt ble utbygd på 60- og 70-tallet og kjellerne ble tatt i bruk som samlingslokaler, først og fremst for beboerne. Etter hvert ble tilgangen til kjellerne fordelt mellom ulike studentforeninger, hovedsakelig linjeforeninger. Kjellerne har vært et viktig element i linjeforeningenes sosiale aktivitet. Samtidig har beliggenheten i et boligområde med blant annet barnefamilier vært utfordrende, med støy nattes tid. Etter et branntilløp i et av kjellerne i januar, ga brannvesenet pålegg om å stenge kjellerne frem til de var i forskriftsmessig stand. Sit fikk samtidig utarbeidet brannrapporter som beskrev brannsikkerheten i kjellerne, og som anga hvilke avvik som måtte lukkes før kjellerne kunne åpnes igjen. Det ble da klart at de fleste kjellerne ikke tilfredsstilte dagens krav til bruk.

Status

Sit har lagt opp til medvirkning både fra linjekjellere, beboere og representanter fra Velferdstinget i arbeidet. Disse er representert i arbeidsgruppene, referansegruppa og styringsgruppa, og bidrar aktivt i prosjektarbeidet.  Mange studenter er engasjert i saken, og Sit ønsker åpenhet og medvirkning i arbeidet. Alle har tilgang til dokumentene i prosjektet.

Kjelleren i Moholt Alle 10 og 16 er godkjent, og tatt i bruk.

Kortsiktig løsning

I fadderuken i høst stilte Sit aktivitetshuset på Moholt til disposisjon for de foreningene som ble uten lokaler da linjekjellerne ble stengt. Aktivitetshuset har også blitt brukt av enkelte linjeforeninger utover høstsemesteret.

Det er satt i gang et arbeid for å ta i bruk gamle Moholt barnehage som en kortsiktig løsning fra nyttår 2017, og frem til en mer langsiktig løsning er på plass.

Alternativ løsning — Kjellere i Herman Krags veg (HK)

Sit har nå fått en oversikt over utfordringene som må løses for at kjellerne skal kunne gjenåpnes, og det jobbes med å prosjektere tiltakene som kreves for å kunne åpne dem igjen.

Tilbakemeldingene fra kommunen, kombinert med de finansielle betraktningene og arbeidet med konseptbeskrivelsen har resultert i alternative muligheter for gjenåpning av kjellerne på Moholt. I styresak D 97/2016 kan du lese mer om de alternative løsningene.

Alternativ løsning — Nardovegen 14 utelukkes

Nardovegen 14 ble utredet som et alternativ til linjekjellerne på Moholt dersom noen av kjellerne ikke lot seg istandsette eller hvis kostnadene ble uforholdsmessig høye.

Tilbakemeldingen fra forhåndskonferansen med Trondheim kommune er at tiltaket krever søknad om bruksendring, og at dette vil være mer krevende økonomisk, enn bruksendringen ifm tiltakene i kjellerne. Konsernstyret i Sit vedtok derfor 25.november 2016 å utelukke Nardovegen 14 som et alternativ med bakgrunn i høye kostnader og fremtidig bruk.

Fremdrift

Så langt ser det ut til at det vil kunne ha et beslutningsgrunnlag for konsernstyret klart rundt påsketider 2017. Saken som legges frem da vil ha flere alternative løsninger for bruk av kjellerne på Moholt studentby, og for hvert alternativ vil vi kunne begynne byggearbeidet umiddelbart etter beslutning.

Treningssenter i Elgeseter gate

Trening, kafe, undervisning, forskning, og egne kontorarealer for studentforeningene. Alt dette skal inn i det planlagte nybygget i Elgeseter gate 10. Bygget skal huse helse- og sosialutdanningen på NTNU, og er i tråd med NTNUs visjon om et bycampus. Sit vil med dette utvide idrettstilbudet til studentene, og bidra til et levende og bynært campus. Beliggenheten og tilgjengeligheten gjør at det er midt i blinken for et nytt sentralt idretts- og aktivitetssenter i hjertet av campus. Integrering av trenings- og aktivitetsarealer i samme bygg med undervisningsarealer vil gi en mer effektiv og økonomisk drift. Nybygget vil inneholde et treningsstudio, gruppetreningssaler, idrettshall, klatrevegg, løpebane og squash-hal på til sammen 5000 m².  Det vil i tillegg bli utviklet arealer for studentfrivillighet og serverings- og møtested for hele bygget. Se animasjonsfilmen studenter har laget om dette bygget. 

Fem entreprenører har sammen med arkitektfirmaer nå lagt fram forslag til hvordan nybygget skal bli. Disse forslagene er utstilt i NTNUS nyåpnede bygg i Sverres gate 12 frem til 20 mars. Forslagene er er nå under evaluering i ulike arbeidsgrupper og evalueringsutvalg hvor også studenter er representert. Et av disse forslagene med tilhørende entreprenør og arkitekt velges i mars. 

Bilde 1. Backe entreprenør og LINK arkitekter

Bilde 2. Betonmast entreprenør og Narud/Stokke/Wiig og Lerche arkitekter

Bilde 3. HENT entreprenør og Henning Larsen Architects 

Bilde 4. Skanska entreprenør og Lusparken arkitekter

Bilde 5. Veidekke entreprenør og HUS og PKA arkitekter

 

Bygget vil stå klart i løpet av 2020. 

Lykkepromille

 

Prosjekt lykkepromille har som mål å redusere andelen studenter som drikker for mye. Prosjektet skal også bidra til et trygt og inkluderende studiemiljø. For å nå disse målene samarbeider vi med studentforeninger som ønsker å gjøre noe med sin alkoholkultur. Vi tilbyr ressurser og kompetanse til foreningene, som selv setter i verk tiltak. Dette kan være kursing av faddere og frivillige studenter og utvikling/bedring av retningslinjer for alkoholbruk i organisasjonen.

Hvis du har spørsmål så kontakt prosjektleder: christine.h.berntzen@sit.no