Sit styrker psykologtilbudet til studentene

I løpet av høsten vil det innføres felles og likestilte ventelister for studentene i Ålesund, Trondheim og Gjøvik. | Foto: Marius Rua
I løpet av høsten vil det innføres felles og likestilte ventelister for studentene i Ålesund, Trondheim og Gjøvik. | Foto: Marius Rua

Sit styrker psykologtilbudet til studentene

Det psykososiale tilbudet til studentene styrkes med flere millioner. Det bidrar til å korte ned ventetiden for å få samtale med psykolog.

Forfatter: Idun Haugan, NTNU

Koronarestriksjoner, mye digital undervisning og manko på sosiale møteplasser og aktiviteter gjør at mange studenter sliter psykisk og opplever ensomhet. Sit har gjennom flere år opplevd stor pågang av henvendelser fra studenter som trenger en hjelpende hånd.

Siden 2014 har det vært 70 prosent økning i antall henvendelser. Sit har mellom 100 og 130 nye henvendelser per måned i de mest travle periodene, bare i Trondheim.

-Økningen i antall henvendelser de siste sju årene sier noe om presset som studentlivet gir generelt, sier Kristin Wall, leder for psykososial helsetjeneste i Sit. -Under koronapandemien har ikke hevendelsene vært flere enn i andre år, men de som henvendt seg har generelt vært sykere og vi har brukt lengre tid på å behandle dem, 

Dugnad og innkjøp av psykologtjenester korter ned ventetiden

Sit har i lengre tid jobbet med å øke kapasiteten på tilbudet om behandling for psykiske helseproblemer. Sit styrker nå tilbudet for 2021. Kunnskapsdepartementet har bevilget 1,3 millioner til dette. I tillegg omdisponerer Sit tilsvarende sum av egne midler for å styrke tilbudet.

Sit har 11 ansatte psykologer, psykiatriske sykepleiere og kliniske sosionomer. For å få ned ventetiden har disse jobbet ekstra og på dugnad med konsultasjoner på kveldstid. I tillegg kjøper Sit inn psykologtjenester fra det private med ekstramidlene fra Kunnskapsdepartementet.

-Dette er et adhoc-tiltak for å få ned ventetiden og hjelpe de som trenger det. Tiltaket er for å ta igjen etterslep fra stor pågang over tid, sier Gustav Østerberg Øverli, velferdsdirektør i Sit.

Gjøvik, Trondheim og Ålesund under samme tak

I Gjøvik ansettes det nå en psykolog i 100 prosent stilling, og i Ålesund ansettes det psykolog i 50 prosent stilling. Dette er i henhold til antall studenter i de to byene.

I løpet av høsten vil det innføres felles og likestilte ventelister for studentene i Ålesund, Trondheim og Gjøvik.

-Sit ser på det psykososiale tilbudet i alle våre tre studiebyer under ett, og vi omorganiserer tjenesten der vi ser behov for å knytte tilbudet tettere sammen i de tre byene til beste for studentene. Dette bidrar også til at medarbeidere i alle tre byer får et større faglig miljø å støtte seg til, sier Gustav Østerberg Øverli.

-Vi er glade for midlene fra Kunnskapsdepartementet som gjør det mulig for oss å styrke tilbudet, sier Kristin Wall. -Og vi er særlig glade for at vi kan styrke tilbudet i Ålesund og Gjøvik. Dette er mulig fordi Velferdstinget har vedtatt å øke semesteravgiften blant annet til dette formålet.

Digitale konsultasjoner

Koronaen har bidratt til at det nå er innført digitale terapitimer. Digitale løsninger har også bidratt til økning i tilbudet om digitale gruppeterapitimer, på tvers av studiebyene.

Digitale konsultasjoner gjør det også enklere å følge opp studentene kontinuerlig fordi de nå kan følges opp gjennom ferier og høytider, selv om de har reist til hjemstedet.

Erstatter ikke den offentlige helsetjenesten

Studenter som tar kontakt med Sits psykiske helsetjeneste blir i første omgang innkalt til en vurderingssamtale for å kartlegge behovet. I starten av 2021 var ventetiden på vurderingssamtalen én måned. Nå er den i underkant av to uker. Målet er én uke.

Selve behandlingstilbudet er et kortvarig samtalebasert terapeutisk tilbud. Her kan studentene få inntil 20 samtaletimer. Snittet ligger på tre til åtte samtaletimer. Her var ventetiden i starten av 2021 fem måneder, nå er den nede i tre måneder. Målet er maks to måneder.

-Det som Sit tilbyr er et forebyggende tiltak for å motvirke at psykiske plager utvikler seg til å bli alvorlige. Vårt psykisk helsetilbud ikke er en erstatning for den offentlige helsetjenesten, men et supplement. De som har alvorlige og langvarige psykiske lidelser skal og må behandles av den offentlige helsetjenesten, understreker Gustav Østerberg Øverli.

Studentsamskipnadens psykiske helsetjeneste er et spesialtilbud for studenter som opplever at det butter imot og som trenger en god håndsrekning og støtte i en krevende tid.  

-Vi håper at vi med vårt tilbud kan bidra til å hjelpe morgendagens samfunnsbyggere, sier Kristin Wall.

Saken ble opprinnelig delt på NTNUs nettsider.

Kontaktpersoner:

  • Gustav Østerberg Øverli, direktør for velferdstjenester i Sit: 928 26 926 | [email protected]
  • Kristin Wall, leder psykososial helsetjeneste i Sit: 472 47 972 | [email protected]