Campusutvikling - inkluderende

Barnehage

Sit har behov for å erstatte barnehagen som i dag drives på Dragvoll med en i Gløshaugenområdet. Sit ønsker at det settes av areal mellom Elgsetergate og Gløshaugen til dette formålet. Hesthagen eller Øvre Grensen kan være en ideell plassering. På Dragvoll er arealet 650 m2 innomhus og 4650 m2 uteareal. Man kan se på muligheten for å minke utearealene noe når barnehagen flytter til Gløshaugen. Barnehagens uteareal er underlagt offentlige krav og godkjenningsordninger og det må være fysisk avgrenset fra annet areal i området, pga. sikkerhet og kontroll. Utearealet kan brukes av andre etter stengetid.

Helsetjenester

Behovet for enkel tilgang til helsetjenester vil være viktig i planleggingen av ny campus. Ansvaret for tilrettelegging av helsetjenester er i utgangspunktet et offentlig ansvar, og dette er regulert gjennom kommunehelsetjenesteloven og lov om spesialisthelsetjenester.

Utdanningsinstitusjonens og samskipnadens ansvar er å legge til rette for studentspesifikke tjenester som ikke dekkes av de ordinære helsetjenestene. Samskipnaden driver i dag lavterskel samtale, gruppe og kurstilbud ved lettere psykiske plager. Disse tjenestene har behov for spesifikke arealer.

Det er behov for en desentralisert helsesøstertjeneste. Denne tjenesten har likt arealbehov som for poliklinikk dvs. 30 m2, inkl. støtterom. I tillegg er det behov for en helsestasjon med plass til fire behandlere med behov som arealstandarden lik den som er for poliklinikk.

Sit ønsker at det avsettes areal til et legesenter (ikke i Sit regi) i tilknytning til Gløshaugen. I dag er Gløshaugen legesenter lokalisert tett på campus og dette senteret bør det planlegges med inn i fremtiden. Studenthelsetjenester vil finansieres gjennom semesteravgift, tilskudd fra NTNU og tilskudd fra andre offentlige aktører.