Campusutvikling - aktiv

Studentfrivillighet

Sit og NTNU er partnere i Study Trondheim og har et særskilt ansvar for å tilrettelegge for levende studentmiljøer med studentfrivillighet og studentkultur. Dette er viktig for et godt psykososialt studiemiljø som forebygger ensomhet og styrking av studiebyens renomme. Campus Gløshaugen må samspille med og bidra til å utvikle gode fysiske lokaler for studentfrivilligheten, som for eksempel Studentersamfundet og andre studentorganisasjoner.

Idrett

NTNU og Sit kan gjøre Gløshaugen til Europas mest aktive og helsefremmende campus. Da må det tilrettelegges med treningssentre, idrettshaller, og uterom som oppfordrer til organisert og uorganisert aktivitet. Aktivitet må synes i offentlige og halvoffentlige rom og parken må opparbeides for økt bruk og aktivitet med amfiteatre, fontener, gangstier og sitteplasser mm. Treningsfasilitetene på Dragvoll skal erstattes i nytt campus, men ambisjonen bør ligge betydelig høyere. Areal til idrettsbygg og fysisk aktivitet må avsettes tidlig i planprosessen.

Det bør realiseres et idrettsbygg med minst to håndballflater og et treningssenter på arealet sør for Strindveien mellom Torbjørn Bratts veg og S.P Andersens veg sørøst i planområdet. Dette er en lokalisering NTNUs idrettslag ønsker, og har spilt inn til kommunens idrettsråd. Hvis det viser seg at tomten ikke er byggbar, må det avsettes areal til idrettsformål nærmere Gløshaugen. For Sit er det mest økonomisk å samlokalisere haller og treningssentre. Det bør likevel planlegges minst ett treningssenter i det sentrale knutepunktet, noe som vil bidra til NTNUs visjon om en levende campus. Sit ønsker å gå i dialog med NTNU om hvordan hallene skal utformes og finansieres.

Geotekniske tiltak i Dødens dal

Sit har en leieavtale med Trondheim kommune i Dødens dal. Området brukes av NTNUI og UKA. Hvis det må gjøres geotekniske tiltak (fylling) i Høyskoledalen må studentenes interesser ivaretas før, under og etter tiltaket. Etter tiltaket må NTNUI og UKA få et bedre tilrettelagt område for deres virksomhet enn i dag. I anleggsperioden må NTNU sørge for egnede erstatningsarealer for studentorganisasjonene. NTNU bør bidra økonomisk for at ikke nødvendige oppgraderinger i Dødens dal utsettes i påvente av en eventuell fylling. Tett dialog mellom studentene, NTNU, Sit og Trondheim kommune må ivaretas.