Campusutvikling

En aktiv, urban og inkluderende campus

I Trondheim skapes framtidens campus! Sit skal bidra til at det blir en aktiv, urban og inkluderende campus – et levende universitetsområde, for hele byen.

Levende campus

Der kunnskap og mennesker møtes

På oppdrag fra NTNU ved prorektor for utdanning, har Sit utforsket muligheter for studentvelferd og frivillighet når campus i Trondheim samles.

Les hele rapporten her

Studentfrivillighetens arealbehov på campus

I denne rapporten har man kartlagt det faktiske omfanget av frivilligheten tilknyttet NTNU i Trondheim, dens tilgang på arealer, tilknytning og lokasjon.

Les hele rapporten her

Knutepunktkonsepter servering

Sit sine spiseteder og utsalg skal være de foretrukne møtestedene på Campus.

Les hele rapporten her

Campuskonsepter og aktiviteter

Kan arkitekturen både utevendig, inne og i uteområdene spille en rolle i å stimulere til fysisk aktivitet og lek?

Les hele rapporten her

Studentfrivilligheten på fremtidens campus

Studentfrivilligheten bør løftes frem som en synlig og utadvendt del av livet på campus.

Les hele rapporten her

Sit og campusutvikling

Sit skal, i samarbeid med NTNU og studentene, utvikle tilbud som legger til rette for et godt studiemiljø, en trygg studiehverdag og sikre fortsatt god studentvelferd for studentene når campus samles i Trondheim.

Det er Sit som har ansvar for studentvelferdstjenestene ved NTNU, og er med det både premissgiver og bidragsyter i campusutviklingsarbeidet.

Sit ønsker å være en kompetent og innovativ lagspiller for NTNU og en garantist for folkeliv og studentvelferd på nytt campus. Vi skal bidra inn i arbeidet med å utvikle og sikre gode rammevilkår for studentene samt bidra til at NTNU oppfyller sitt samfunnsansvar og når sine kvalitetsmål.

«NTNU og Sit har felles mål om å gi våre studenter en innholdsrik og verdifull studietid. Studentene skal både tilegene seg ny kunnskap og oppleve studietiden som en minneverdig periode i livet. Vår omsorg skal gi studentene muligheter for vekst og utvikling, og mestring i sin utdanning. Vi har et sterkt ønske om at våre studenter skal trives og nyte studielivet. NTNU og Sit har et felles ansvar for våre studenter både i studiehverdagen og fritiden. Mens NTNU har det strategiske planansvaret for studentvelferd, har Sit det operative ansvaret.»

– Utdrag fra Sits utredning for studentvelferd og frivillighet i ny campus

En aktiv campus

En aktiv campus vil skapes ved å legge til rette for organisert og uorganisert fysisk aktivitet samtidig som kulturell og ideell studentfrivillighet gis rom til å blomstre. Dette vil være med på å styrke NTNUs målsetning om campus som levende laboratorium og nettverk av knutepunkt.

Campusutvikling - aktiv

Studentfrivillighet

Sit og NTNU er partnere i Study Trondheim og har et særskilt ansvar for å tilrettelegge for levende studentmiljøer med studentfrivillighet og studentkultur. Dette er viktig for et godt psykososialt studiemiljø som forebygger ensomhet og styrking av studiebyens renomme. Campus Gløshaugen må samspille med og bidra til å utvikle gode fysiske lokaler for studentfrivilligheten, som for eksempel Studentersamfundet og andre studentorganisasjoner.

Idrett

NTNU og Sit kan gjøre Gløshaugen til Europas mest aktive og helsefremmende campus. Da må det tilrettelegges med treningssentre, idrettshaller, og uterom som oppfordrer til organisert og uorganisert aktivitet. Aktivitet må synes i offentlige og halvoffentlige rom og parken må opparbeides for økt bruk og aktivitet med amfiteatre, fontener, gangstier og sitteplasser mm. Treningsfasilitetene på Dragvoll skal erstattes i nytt campus, men ambisjonen bør ligge betydelig høyere. Areal til idrettsbygg og fysisk aktivitet må avsettes tidlig i planprosessen.

Det bør realiseres et idrettsbygg med minst to håndballflater og et treningssenter på arealet sør for Strindveien mellom Torbjørn Bratts veg og S.P Andersens veg sørøst i planområdet. Dette er en lokalisering NTNUs idrettslag ønsker, og har spilt inn til kommunens idrettsråd. Hvis det viser seg at tomten ikke er byggbar, må det avsettes areal til idrettsformål nærmere Gløshaugen. For Sit er det mest økonomisk å samlokalisere haller og treningssentre. Det bør likevel planlegges minst ett treningssenter i det sentrale knutepunktet, noe som vil bidra til NTNUs visjon om en levende campus. Sit ønsker å gå i dialog med NTNU om hvordan hallene skal utformes og finansieres.

Geotekniske tiltak i Dødens dal

Sit har en leieavtale med Trondheim kommune i Dødens dal. Området brukes av NTNUI og UKA. Hvis det må gjøres geotekniske tiltak (fylling) i Høyskoledalen må studentenes interesser ivaretas før, under og etter tiltaket. Etter tiltaket må NTNUI og UKA få et bedre tilrettelagt område for deres virksomhet enn i dag. I anleggsperioden må NTNU sørge for egnede erstatningsarealer for studentorganisasjonene. NTNU bør bidra økonomisk for at ikke nødvendige oppgraderinger i Dødens dal utsettes i påvente av en eventuell fylling. Tett dialog mellom studentene, NTNU, Sit og Trondheim kommune må ivaretas.

Urbant

En urban campus vil skapes gjennom attraktive serveringssteder, et mangfold av tjenester og trygge, sentrale studentboligstrøk. Dette vil styrke NTNUs målsetning om en urban og bærekraftig campus.

Campusutvikling - urban

Servering og tjenester

Sit campustjenester er en viktig aktør for å skape et levende campus gjennom sine tjenester og andre tilbud som hører hjemme i en moderne bydel. På denne måten skal Sit bidra til at NTNU får en urban campus som er åpen også utover vanlig arbeids- studietid. Arealene må utformes slik at de viser aktivitet, blir synlige og inviterende møteplasser i samspill med bymessige egenskaper. Sit campustjenester skal tilby en god bredde av serveringskonsepter. Sit kan bidra til en urban campus ved å ta på seg «senterlederrollen». Senterlederrollen vil si ansvaret for å drifte og koordinere urbane campustjenester inkludert areal der kommersielle aktører kan tilby tjenester.

I videre prosesser ønsker Sit å være med på prosjektering av bygg der Sits hovedfunksjoner skal lokaliseres. Samskipnaden har kompetanse innenfor cafe- og kantinedrift, idrett, helse, barnehage og andre campustjenester. For at disse funksjonene skal bidra til NTNUs mål om et urbant og samlende campus må Sit inkluderes i prosjekteringen av relevante bygg.

Hovedbygget

Når NTNU skal bli et urbant campus må Hovedbygget ha en funksjon som tiltrekker seg byens øvrige befolkning og tilreisende, i tillegg til studenter og ansatte. For å få til dette ønsker Sit å anlegge en campusrestaurant. Sit mener at gjennomgang fra forsiden av hovedbygget og ut til campusplena er en forutsetning for liv på campus.

Studentbolig

Sit prioriterer gode bomiljø for å forebygge ensomhet. Dette tilsier at boliger må være av god kvalitet og med riktig beliggenhet. Sit ønsker konsentrasjon av en viss størrelse/omfang for å kunne etablere gode fellesrom/sosiale soner. Det er ikke tomtene, men fremtidig naboskap/kontekst som er avgjørende.

Inkluderende

En inkluderende campus må skape sosiale møteplasser som forebygger ensomhet og tilrettelegger for god læring, samt gi et tilbud til byens øvrige befolkning og studentforeldre. Dette vil styrke NTNUs målsetning om campus som samlende og effektiv.

Campusutvikling - inkluderende

Barnehage

Sit har behov for å erstatte barnehagen som i dag drives på Dragvoll med en i Gløshaugenområdet. Sit ønsker at det settes av areal mellom Elgsetergate og Gløshaugen til dette formålet. Hesthagen eller Øvre Grensen kan være en ideell plassering. På Dragvoll er arealet 650 m2 innomhus og 4650 m2 uteareal. Man kan se på muligheten for å minke utearealene noe når barnehagen flytter til Gløshaugen. Barnehagens uteareal er underlagt offentlige krav og godkjenningsordninger og det må være fysisk avgrenset fra annet areal i området, pga. sikkerhet og kontroll. Utearealet kan brukes av andre etter stengetid.

Helsetjenester

Behovet for enkel tilgang til helsetjenester vil være viktig i planleggingen av ny campus. Ansvaret for tilrettelegging av helsetjenester er i utgangspunktet et offentlig ansvar, og dette er regulert gjennom kommunehelsetjenesteloven og lov om spesialisthelsetjenester.

Utdanningsinstitusjonens og samskipnadens ansvar er å legge til rette for studentspesifikke tjenester som ikke dekkes av de ordinære helsetjenestene. Samskipnaden driver i dag lavterskel samtale, gruppe og kurstilbud ved lettere psykiske plager. Disse tjenestene har behov for spesifikke arealer.

Det er behov for en desentralisert helsesøstertjeneste. Denne tjenesten har likt arealbehov som for poliklinikk dvs. 30 m2, inkl. støtterom. I tillegg er det behov for en helsestasjon med plass til fire behandlere med behov som arealstandarden lik den som er for poliklinikk.

Sit ønsker at det avsettes areal til et legesenter (ikke i Sit regi) i tilknytning til Gløshaugen. I dag er Gløshaugen legesenter lokalisert tett på campus og dette senteret bør det planlegges med inn i fremtiden. Studenthelsetjenester vil finansieres gjennom semesteravgift, tilskudd fra NTNU og tilskudd fra andre offentlige aktører.

Kontakt oss

Spørsmål om Sits tanker, planer og utredninger for nytt campus? Send en mail til [email protected]

Foto: Sit

Sindre Kristian Alvsvåg

Prosjektleder for campusutvikling

  [email protected]

Mobil: 917 51 929

 

Audhild Kvam

Administrerende direktør i Sit

 [email protected]

Lisbeth Glørstad Aspås

Boligdirektør i Sit

 [email protected]