Økning i psykiske plager

Økning i psykiske plager

16 % av studentene hadde alvorlige psykiske plager i 2010, mens nå har 29 % av studentene dette. Økningen sees både blant kvinnelige og mannlige studenter, men er mer markant hos kvinnelige.

Hver 3. kvinnelige student rapporterer nå om alvorlige psykiske plager, det er dobbelt så hyppig som blant de mannlige studentene. Nivået av psykiske plager er lavest blant studentene i Midt-Norge og høyest i Sørøst- og Nord-Norge.

I undersøkelsen har studentene svart på en rekke spørsmål som til sammen avklarer om de har psykiske plager, og hvor sterke disse plagene er.

- Det er vanskelig å svare på hva som er årsaken til økningen i psykiske plager, sier Munkvik. Trolig er det en kombinasjon av årsaker, og flere av dem har nok ikke med studiesituasjonen å gjøre. Andre undersøkelser blant ungdom i Norge viser også at flere unge generelt sliter med psykiske problemer. En mulig forklaring er at økt åpenhet om psykisk helse har redusert terskelen for å rapportere plager. Andre forklaringer som har blitt foreslått er økning i rusmiddelbruk, endringer i ungdoms forhold til kropp og utseende, og større krav om å lykkes i utdanningen. En annen mulig forklaring, er at et stadig flere tar høyere utdanning, og at flere med sårbarhet for å utvikle psykiske plager også gjør dette.

- Videre avdekker SHOT-undersøkelsen andre forhold som kan være medvirkende til økningen i psykiske plager, sier Munkvik. Blant annet så trener studentene mindre, og mange har vansker med søvn.

- Det er en alvorlig utvikling vi ser i samfunnet når så mange unge sliter med alvorlige psykiske helseplager, sier prorektor for utdanning ved NTNU, Anne Borg. NTNU er opptatt av at studentene skal trives og oppleve mestring i studiehverdagen. Læringsmiljøet påvirkes av forhold som ensomhet, stress og bekymringer.

NTNU ønsker å skape inkludering og tilhørighet for førsteårs-studentene, og ved overganger i utdanningsløpet. Studieveiledere og linjeforeninger gjør mye godt arbeid i fagmiljøene, og i tillegg har vi studenttjenester som NTNU Karriere som gir kurs og karriereveiledning om utdanningsvalg og studiemestring. Det er også egne tiltak for studenter med tilretteleggingsbehov.

Sit tilbyr behandling i en egen psykososial helsetjeneste og har i tillegg helsesøstre samt kurs- og rådgivningstjeneste som blir brukt av mange studenter. Sit legger også til rette for at studentorganisasjoner og frivillige studentaktiviteter skal ha gode vilkår.

Mange studenter skader seg selv, eller går med selvmordstanker

Én av fem studenter svarer at de har skadet seg selv med vilje og like mange at har tenkt seriøst på å ta sitt eget liv, men ikke faktisk forsøkt å gjøre det. Fire prosent oppgir å ha forsøkt å ta sitt eget liv.

Studentene trener mindre

7 av 10 norske studenter trener 2-3 ganger i uka eller mer. Men andelen som trener så ofte har sunket fra tidligere undersøkelser, og da særlig blant menn.

Flere studenter er overvektige

En tredel av studentene har overvekt eller fedme, mens 3 % er undervektige. Det har vært en markant økning i antall studenter med overvekt eller fedme fra første undersøkelse ble utført i 2010 – fra 23 % til 32 %. Samtidig har det vært en reduksjon i andelen undervektige.

Om SHOT

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT 2018) er Norges største studenthelseundersøkelse og omhandler studenters fysiske og psykisk helse, livskvalitet og studieprestasjon. SHoT-undersøkelsen blir utført på oppdrag fra studentsamskipnadene Sit, SiO og Sammen. Det er Folkehelseinstituttet som gjennomfører undersøkelsen og analyserer resultatene i 2018.

50 055 norske heltidsstudenter under 35 år har besvart årets undersøkelse. Undersøkelsen gjennomføres hvert fjerde år og ble sist gjennomført i 2014. Mer informasjon om SHOT: https://studenthelse.no/