Annenhver student sliter psykisk

Nesten halvparten av studenter opplever alvorlige psykiske symptomplager viser tilleggsundersøkelsen til SHoT fra studentsamskipnadene. | Foto: Sit
Nesten halvparten av studenter opplever alvorlige psykiske symptomplager viser tilleggsundersøkelsen til SHoT fra studentsamskipnadene. | Foto: Sit

Annenhver student sliter psykisk

Nesten halvparten av studenter opplever alvorlige psykiske symptomplager viser tilleggsundersøkelsen til SHoT fra studentsamskipnadene.

I 2018 viste svarene at 32 prosent av studentene slet med alvorlig psykiske plager, i år er tallet 48 prosent.

-Vi i Sit har vært urolig for denne utviklingen og har sett en trend i økning av studenter som opplever alvorlige psykiske plager også gjennom egne studentundersøkelser vi har gjennomført i forbindelse med Korona-pandemien, sier Audhild Kvam, administerende direktør i Sit. -Tallene som nå legges frem viser en økning som er større enn det den har vært tidligere og vi tar dette svært alvorlig.

Studentsamskipnadene Sit, Sammen og SiO står bak Norges største undersøkelse om studenters helse og trivsel. I dag ble tilleggsrapporten for 2021 fremlagt.

I 2010 var resultatet én av seks studenter, i 2018 var den en av fire og nå er det hver andre student. Tallene må sees i lys av det siste krevende året hvor smitteverntiltakene har rammet studentgruppen hardt, og tiltak må settes inn. Studenthelseeksperten viser også til svært bekymringsfulle tall knyttet til selvmord og selvskading blant studenter. Studenter som oppgir selvmordstanker har gått opp fra åtte prosent i 2010, til 15 prosent i dag. 

Fysisk helse

Det er ikke bare studentenes psykiske helse som er forverret. I kartleggingen av fysisk helse ser vi en markant nedgang i vurderingen av egen helse. I 2018 vurderte 79 prosent av studentene at de hadde god fysisk helse, dette er sunket helt til 68 prosent av studentene. 

-Studentene våre har hatt størsteparten av sin studiehverdag på nett det siste året, sier Kvam. -Studentene har hatt mindre mulighet for å bevege seg fritt ute og møte hverandre fysiske. Også treningssentrene har måtte stenge dørene i perioder. Vi ser at alt dette kan ha hatt en påvirkning på studentene sin psykiske og fysiske helse.

Nedstengte campus

Omkring halvparten av studentene oppgir at mer enn 80 prosent av undervisningen har vært digital. Videre oppgir åtte av ti studenter mangler kontakt med medstudenter og over halvparten savner kontakt med faglæreren. Det er spesielt de yngste studentene som opplever overgangen til en digital studiehverdag som utfordrende.

Et positivt funn er likevel at 84 prosent av studentene sier at de vil ta vaksinen mot Covid-19. 

-Denne undersøkelsen viser mange negative resultater, sier Kvam. -Men, det er viktig å huske at studentene er ressursterke, unge voksne som er tilpasningsdyktige og er de flinke til å ta i bruk nye verktøy for å hjelpe sin egen situasjon.

Studentenes helse er et viktig perspektiv, som må diskuteres grundig med studentene, studentsamskipnadene, utdanningsinstitusjonene og statsråden. Her har alle et ansvar for å sikre at studentenes helse ivaretas.

Ensomhet

54 prosent av studentene forteller at de ofte eller svært ofte savner noen å være sammen med, eller føler seg utenfor eller isolert. I 2018 var dette tallet 30 prosent. Hele én av seks svarer svært ofte på alle tre. I 2018 var dette én av ti.

62 498 studenter i alderen 18-35 år fra hele landet og norske studenter i utlandet har besvart undersøkelsen som kartlegger studentenes helse og trivsel i bred forstand. SHoT-undersøkelsen er initiert av Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit), Studentsamskipnaden SiO (SiO) og Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen). Styringsgruppen har inngått samarbeid med Folkehelseinstituttet og de har gjennomført undersøkelsen og analysert resultatene i 2021. Se hele rapporten på: www.studenthelse.no.

Talspersoner for Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse